top of page

1.Private Class  สำหรับ 2 คน เท่านั้น

  • ราคา 3500 บาท

  • เรียน  8 ชั่วโมง  9.00-16.00 น.

  • ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับกาแฟ และอุปกรณ์เครื่องชง

  • เรียนชงกาแฟ เมนู ร้อน-เย็น

2.Group Class  สำหรับ 5 -7 คน

  • ราคา หัวละ 1000 บาท

  • เรียน 8ชั่วโมง 9.00-16.00 น

  • ทฤษฏีความรู้เกี่ยวกับกาแฟ และอุปกรณ์เครื่องชง

  • เรียนชงกาแฟ เมนูร้อน-เย็น

bottom of page